Telephora palmata, Stinkende Lederkoralle
Foto: Dr. Georg Dünzl