Inocybe rimosa agg. (Kegeliger Risspilz)

Foto

Foto: Thomas Sendor